Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu CLINELY od naší distribuční společnosti:

 

Název firmy: Nákupní společnost s.r.o.

IČ: 28830768

DIČ: CZ28830768

Sídlo: U Starého hřbitova 2111, Česká Třebová 560 02

zapsané u krajského soudu v Hradci Králové, 30307 C   

 

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

- má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží

- je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

- vyhovuje požadavkům právních předpisů;

- zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;

- za vadu zboží je též považována situace, kdy vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi sjednáno;

- nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

 

1.1. Nejste-li spotřebitelem, není vám zákonná záruční doba dle článku 2 poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z našich povinností, náležejí vám práva z vadného plnění i v takovém případě. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží z vážných důvodu, které jsou oprávněné pro odstoupení od smlouvy. 

 

2. Jaká je zákonná záruční doba?

2.1. Zákonná záruční doba pro spotřebitele se rozumí doba, kdy platí záruka do data spotřeby nebo minimální trvanlivosti uvedeného na obalu výrobků, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena jiná záruční doba. Tato záruční doba se vztahuje na chemické a fyzikální vlastnosti a dále plnění účelu použití, která je obvyklá pro personální kosmetiku a dezinfekční prostředky.

 

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a § 2165 až 2174. V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží, náležejí vám níže uvedená práva z vadného plnění.

3.1. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí vám tato práva z vadného plnění:

 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci po zaslání vadného výrobku;
 2. přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
 3. odstoupení od smlouvy po uplatnění reklamace.

 

3.2. V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme vás, že pokud tak neučiníte, budou vám náležet pouze ta práva, která by vám náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

3.3. Pokud v přiměřené lhůtě vadu zboží neodstraníme, můžete požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

3.4. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat:

 1. odstranění vady; nebo
 2. přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. V případě, že vadu zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

 

3.4. Berte na vědomí, že dokud neuplatníte své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, jsme oprávněni dodat vám chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

3.5. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To neplatí v případě, že:

 1. došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. jste použili věc ještě před objevením vady;
 3. jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. jste věc darovali nebo dále prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch 

 

3.6. Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v době data spotřeby uvedeného na obalu, nebo v záruční době dvou měsíců od převzetí zboží u podnikatele, kterému poskytujeme záruku za jakost, náležejí vám níže uvedená práva z vadného plnění:

 1. a) právo na výměnu zboží máte v případě, že:

- je vada neodstranitelná

- zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo se na zboží vyskytne větší počet vad.

- zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v článku 1 reklamačního řádu a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;

 

3.7. Výměnu zboží nemůžete požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady. V takovém případě máte právo na bezplatné odstranění vady. Právo na výměnu zboží vám nenáleží ani v případech, kdy je vadná pouze část (např. obal nebo etiketa) zboží. Požadovat výměnu zboží nelze u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat přiměřenou slevu.

1) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny máte v případě, že

- nezvolíte právo na odstoupení od smlouvy, výměny vadného zboží nebo součásti zboží nebo opravu zboží;

- nejsme schopni zboží z důvodu kapacity dodat (například zboží se již nevyrábí);

- nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže; nebo

věc má vadu, z níž jsme zavázáni, a jde o věc prodávanou za nižší cenu.

 

2) právo na odstoupení od smlouvy máte v případě, že

- je vada neodstranitelná;

- zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;

- se na zboží vyskytne větší počet vad;

 

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili; nebo
 • uplynula záruční doba na výrobku 

 

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i porušení etikety, opakované otvírání nebo používání uzávěrů nebo dávkovačů);
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

 

5. Jak postupovat při reklamaci?

5.1 Reklamaci u nás (nebo osoby, která je v potvrzení o trvání práv z vadného plnění – záručním listu uvedena jako osoba určená k opravě uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace v naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží u osoby, která Vás po převzetí reklamace bude kontaktovat a bude uvedena jako osoba určená k vyřízení reklamace.

5.2. Doporučený postup při reklamaci:

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci. Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci musíte předem informovat pouze e-mailem či písemně. Zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o opravu věci, výměnu zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem. Reklamované zboží nám doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad-fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

5.3. Je třeba již při rozbalení zboží a následném zjištění poškození se ihned obraťte na dopravce a proveďte reklamaci zboží i u něj. Při nedodržení této podmínky nemůže být reklamace uznána. Veškerou zodpovědnost při převzetí zboží přebírá na sebe spotřebitel nebo podnikatel, který se stává dle přepravních podmínek dopravců vlastníkem zboží. Postup a řešení reklamací mezi podnikatelskými subjekty se řídí platným právním předpisem. Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

5.4. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

5.5. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

Reklamačni protokol

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 01.01.2020.